Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VAN:

RIETVELD OPENHAARDEN
Vaartdijk 3R
1521 HR
gevestigd en kantoorhoudende te Wormerveer,
hierna te noemen:gebruiker.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“gebruiker”: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
“consument”: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
“consumentenkoop”: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Artikel 2. Toepassing van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.
2. Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, weglating of verschrijving bevat.
3.Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af winkel/magazijn van Rietveld Openhaarden  te Wormerveer of direct vanaf de fabrikant.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze voor hem ter beschikking staan. Hierna gelden de gestelde artikelen 5 (afkoelperiode) en 6 (niet goed, geld terug) van dit hoofdstuk.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. De eventuele bezorging van aankopen geschied volgens opgave van consument tegen door gebruiker opgegeven bijkomende kosten. Goederen worden afgeleverd bij door de consument opgegeven bebouwing en wel ter voordeur begane grond voor zover er niet door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Consument heeft het recht het gekochte artikel binnen 7 dagen (afkoelperiode) na levering aan ons onbeschadigd en in originele verpakking te retourneren, na telefonische of schriftelijke melding. Gebruiker zal na ontvangst binnen 14 dagen het aankoopbedrag exclusief transportkosten aan de consument terugbetalen.
6. Consument kan ten alle tijden het gekochte artikel binnen 3 dagen onbeschadigd en in originele verpakking retourneren, indien het artikel niet voldoet aan de gestelde eisen of omschrijving die door gebruiker is gesteld. Gebruiker zal hierna binnen 14 dagen het aankoopbedrag aan consument terugbetalen. Niet goed, geld terug.

Artikel 5. Levertijd

1. De levertijd van de door consument bestelde product bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen consument en gebruiker.
2.Wanneer de overeengekomen levertijd , om wat voor reden dan ook, door gebruiker overschreden wordt, zal gebruiker de consument hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen, d.w.z. via fax, brief of e-mail. In dat geval heeft consument het recht om de overeenkomst met gebruiker, zonder verdere kosten te ontbinden, door dit schriftelijk , d.w.z. via fax, brief of e-mail aan gebruiker te melden.
3. De eventueel reeds ontvangen betalingen zullen in geval van ontbinding op grond van artikel 5.2 door gebruiker binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 5.2 genoemde verklaring van consument worden terugbetaald.
4. Indien consument aantoonbare schade heeft geleden als direct gevolg van het door gebruiker overschrijden van de levertijd, zal gebruiker deze vergoeden met een maximum van de grootte van het factuurbedrag.

Artikel 6. Technische eisen etc.

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren goederen voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de goederen moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

Artikel 7. Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte goederen vrij zijn van materiaal- , ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld zorg te dragen voor herstel.
3. Zaken waarop de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en zijn thuisbezorgt worden aan huis gerepareerd, alle andere zaken dienen bij de gebruiker ter reparatie te worden aangeboden. Reparatie binnen de garantieperiode geschiedt kosteloos.
4. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:- de gebruiker tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding rechtvaardigen.- indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertonen of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
5. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak en tevens wanneer de consument de plaatsingsvoorschriften behorende bij het geleverde niet heeft opgevolgd.
6. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van de zaak in verwijderd of gewijzigd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

1. De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
-of de juiste zaak is geleverd;
-of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of- indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd , dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan gebruiker te melden.
3. een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk te melden aan gebruiker.

Artikel 10. Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 11. Betaling

1. Betaling dient plaats te vinden netto incl. transportkosten en incl. BTW in   contanten of bij vooruitbetaling per bank
2. Ingeval van een geplande installatie dient de rekening minimaal 5 dagen voor aanvang installatiewerkzaamheden door koper minimaal 50% van het factuur te zijn voldaan in contanten of  bij vooruitbetaling per bank, na oplevering dient het resterende bedrag binnen 14 dagen te zijn overgemaakt.
3. Indien op de dag van aanvang van installatiewerkzaamheden door onze monteur blijkt dat betaling van koper door ons niet is ontvangen, hebben wij  het recht om de geplande arbeidsuren van de monteur bij koper in rekening te brengen. Koper zal opnieuw een afspraak met ons moeten maken voor een nieuwe installatiedatum.
4. Indien wij door overmacht verhinderd zijn op de geplande installatie datum worden eventuele kosten van de klant niet vergoed of verrekend.
5. De prijzen van arbeid, uren en materialen in geval van installatie, welke vermeld staan op de factuur, zijn te allen tijde een indicatie. Indien onze monteur werkzaamheden door koper opgedragen krijgt die niet vooraf zijn vastgelegd of voorzien, geschieden deze werkzaamheden op regiebasis in opdracht van de klant. Afhankelijk van meer / minder arbeidsuren, reisuren, kilometervergoeding en/of meer / minder materialen volgt een nacalculatie.
6. Indien de koper een factuur van een nacalculatie ontvangt, dient hij deze in ieder geval binnen 8 dagen na de factuurdatum te betalen.
7. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de klant de wettelijke rente over het te betalen bedrag verschuldigd. De klant is tevens alle redelijke, door ons gemaakt incassokosten verschuldigd, die worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 50 euro.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
2. Voor plaatsing van zaken bij consumenten heeft gebruiker een verzekering afgesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van gebruiker. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.
3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van gebruiker of haar ondergeschikten.

Artikel 13. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschillen beslechting

Alle geschillen, welke bij uitvoering of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend worden berecht door de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, tenzij de kantonrechter in gevolge dwingende rechterlijke bepalingen een zodanig geschil bevoegd is.

Artikel 15. Gegevensbeheer en privacy

1.Gebruiker houdt zich aan de Wet op de Persoonsregistratie.
Dit houdt onder meer in dat de gebruiker de daarvoor in aanmerkingkomende registraties aanmeldt bij de registratiekamer.
2. Alle door gebruiker aan consument gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de tussen consument en gebruiker ontstane overeenkomst(en).
3.Wanneer gebruiker de intentie heeft om de geregistreerde gegevens voor een ander dan in artikel 15.2 genoemd doel te gebruiken zal gebruiker consument hierom toestemming vragen.
3.1 De gebruiker zal de consument dan ook uitdrukkelijk om toestemming vragen voor het eventueel toezenden van geadresseerd reclamemateriaal en/of het verstrekken van persoonsgegevens van de consument aan derden.
3.2 De gebruiker biedt de consument de mogelijkheid om de toe gezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk moment stop te zetten. Gebruiker vermeldt de procedure daarvoor in of bij de toegezonden reclame-uiting.
4.De door gebruiker geregistreerde gegevens zijn ten aller- tijde zowel schriftelijk als elektronisch op te vragen bij gebruiker waarna gebruiker deze gegevens binnen een aanvaardbare termijn zal verstrekken. De consument heeft het recht ten aller- tijde zijn gegevens te laten corrigeren al dan niet te laten verwijderen.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en consument, zoals bedoelt in artikel 1 is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. verkoopverdragen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

PRIVACYVERKLARING

Rietveld Openhaarden
Gevestigd aan Westknollendam 121 1525 PT Westknollendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.openhaard.com
Westknollendam 121
1525 PT Westknollendam
075-6120988

Sabina Weeteling-Rietveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Rietveld Openhaarden
Zij is te bereiken via info@rietveld-openhaarden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rietveld Openhaarden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer en E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rietveld-openharden.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rietveld Openhaarden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolderU te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voerenOm goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Rietveld Openhaarden neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rietveld Openhaarden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rietveld Openhaarden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rietveld Openhaarden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rietveld Openhaarden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Daniëls Openhaarden b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rietveld-openhaarden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rietveld Openhaarden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rietveld Openhaarden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rietveld-openhaarden.nl